پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا


پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا
نظریه عمومی سیستمها - مثبت گرا
نظریه عمومی سیستمها
نظریه سیستم های خانواده اغلب اشاره به نظریه فرایند خانواده به عنوان یکی از مشتقات نظریه عمومی سیستمها دارد(GST).نظریه سیستمها که منشاء آن در زیست شناسی و سایبرنتیک است از طریق کار زیاد در خانواده ها وارد گستره ارتباطات خانواده درمانی شد،که آن یک نظریه منطقی –تجربی با سه مشخه زیر است .
1.      دارای مفروضه های جهانی مشخص در همه  سیستمها است .
2.      پیگیری پیش بینی های آن با تمرکز بر الگوها.
3.      پیگیری توضیح وتبیین آن با تمرکز برکارکرد اجزاء سیستمها(گالوین.دیکسون.مرو).( dawn.2006).
  برای تقدرکامل ازماهیت تازه ی نظریه سیستمها و نقش آن درپژوهشهای مرتبط با خانواده درسه دهه گذشته مهم است که فرضیات زیر مورد ازمایش قرار گیرد.
A.   فرضیات بنیادی و مفاهیم نظریه سیستمها
به عنوان سطوحی از (نظریه عمومی سیستمها GST)
      وسیستمهای حانواده.
B.   روند کاربرد نظریه خانواده برای درک ارتباطات خانواده.
C.   نقاط ضعف و قوت نظریه سیستمها.
D.   جهتگیری آینده.
این آزمایشات آشکارخواهند ساخت که تمرکززیاد برماهیت نوظهورالگوهای ارتباطی،همچنین تمرکززیاد برکلی گرایی بیش ازفردگرایی درارتباطات مفید وارزشمنداست.
اگرچه حیطه نظریه عمومی سیستمها (GST)اجازه می دهد که آن را در مورد موضوعات بیجان و جاندار به کاربرد ه شود،ولی چارچوبی را برای درک پیچیدگیهای بزرگ تشکیلات انسانی ارائه می دهد.(White&Klein2002)
کاربرد زیاد و همچنین جهانبینی مشخص آن  شهرت و اعتبارش را به عنوان یک "نظریه با شکوه" تضمین کرده است. (p 311 . dawn.2006).
نظریة عمومی سیستمها نخستین بار توسط زیست شناسی به نام لودو یک فون برتالانفی دردهة 1940 پیش کشیده شد.این نظریه کوششی است برای ارائة یک الگوی نظری جامع که تمامی نظامهای زنده را دربر بگیرد؛ این الگو به کار تمامی علوم رفتاری می خورد سهم عمدة برتالانفی ، فراهم ساختن چهار چوبی است برای توجه به پدیده های به ظاهر بی ربط و درک اینکه آنها چگونه در کنار یکدیگر مؤلفه های به هم پیوستة یک نظام بزرگتر را تشکیل میدهند .
برتالانفی موجودات زنده را نظامهای فعال و بازی می دانست که ویژگی تمامی آنها عبارت است از جریان ورودی وخروجی اطلاعات. برتالانفی به جای آنکه هر تکه از نظام را مجزا تلقی کند و برای ساخت یک پدیده اجزا را کنار هم بگذارد، بر روابط مابین آن اجزا تاکید می کرد؛ بهترین راه برای درک مؤلفه های مختلف آن است که آنها را تابعی از کل نظام بدانیم. لذا نظریه عمومی سیستمها می کوشد تا نظامها را با توجه به شیوه ی سازمان بندی ونیزهمبستدگی متقابل اجزای آن طبقه بندی کند، دیدگاه کاهش گرای سنتی و متعارف راجع به یک نظام (که مشتق ازعلوم مادی یا فیزیکی است )پدیده های پیچیده با فرو کاستن آن نظام به مجموعه های از واکنشهای علت و معلولی ساده تر ، و تحلیل خطی این موضوع که  الف  چگونه باعث ب،وب چگونه باعث ج میشود ،وجزاینها،تبیین میکند با اینکه تفکر سیستمی در تمامی جنبه های خانواده درمانی – نظریات ،فنون سنجش ،رویکرد های درمان رسوخ کرده است ،در اینجا می خواهیم بااهمیت تاریخی نظریة سیستمها بر ظهور جنبش خانواده درمانی تاکید کنیم . خانواده درمانگرهایی که نظریةعمومی سیستمها را اتخاذ کرده اند فرد را موجود پیچیده ای می دانند که در داخل یک نظام عمل میکند و مفاهیمی چون بیمار یا سالم اموری بی ارتباط می دانند :نشانهای که در یک شخص پدیدار شده است صرفا بدان معناست که نظام مزبور (یعنی خانواده ،محله ،یا کل جامعه دچار اختلال وبد کاری شده است در خانواده درمانی ،تاکید بر علیت چند گانه در سطوح مختلف است  نه بر تعارضات درون روانی ناگشودة یک فرد :در این جا تاکید بر زمان حال است نه گذشته .
برخی از ویژگیهای سیستمها
 علیت متقابل یا جبر دو سویه
با انتخاب رویکرد ارتباط نگر ،توجه نیز از محتوی به فرایند خانوادگی معطوف می شود یعنی به جای آنکه برای تبیین مشکلات کنونی بر روی حقایق تاریخی و قبلی انگشت بگذاریم بر مجموعه ای از تبادل پیامهای به هم پیوسته در نظام خانواده توجه می کنیم .شاخص علیت خطی عبارت است از محتوای- یک رویداد  باعث رویداد دیگری می شود آن هم  به صورت معادلة محرک - پاسخ یک طرفه .اگر محتوی را شاخص علیت خطی بدانیم ،پس فرایند نیز وجه ممیزه علیت  حلقوی خواهد بود. در این حالت تأکید بر نیروهای است که به طور همزمان در چندین سو حرکت می کنند و هیچ رویدادی معلول حرکت قبل از خود نیست .در درون هر خانواده ،تغییر یکی از اعضاء بر تمامی اعضای دیگر و کل خانواده تأ ثیر خواهد گذاشت.(گلدنبرگ و گلدنبرگ .ترجمه نقشبندی و همکاران1382)
باز خورد:نظریه سیستمی در ایده های مربوط به باز خورد که پایة سیبرنتیک را شکل می دهد و از آن فراتر می رود جای می گیرد. درمان گر  نظامدار نه فقط فرایندهای باز خورد موجود ،بلکه فرایند های که موجب تغییر در نظام خانوادگی می شوند را نیز مد نظر دارد.
قطعیت یکسان:قطعیت یکسان عبارت است از توانایی خاصی که نظامهای باز برای حفظ حالت ثبات یکسان در مقابل درون دادهای مختلف از خود نشان می دهند هر چند به نظر می رسد اصل قطعیت یکسان  به طریقه کارکرد خانواده ها هم بستگی دارد ،اما امروزه این ایده کاربرد در متون خانواده درمانی ندارد.)بارکر,ترجمه دهقان 1375)
منبع: مشاوره خانواده

[ سه‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1392 ] [ 01:13 ب.ظ ] [ سهیلا ]

[ 0 نظر ]